10 nhân vật chính trị Việt Nam năm 2017

10 nhân vật chính trị Việt Nam năm 2017 do Luật khoa Tạp chí bình chọn

Mười nhân vật, mười lát cắt khác nhau của một năm đầy biến động của chính trị Việt Nam.

Tham nhũng giống như hòn tuyết, một khi đã lăn thì nó cứ lớn mãi ra. (Corruption is like a ball of snow, once it’s set a rolling it must increase) — Nhà văn Anh Charles Caleb Colton (1780 – 1832)

1.

Xin bạn xem tiếp bài 10 nhân vật chính trị Việt Nam năm 2017 tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 2 times, 1 visits today)