43 năm đánh gục ý chí và tiêu diệt ý thức Dân tộc!

Tất cả những tệ nạn và thảm trạng vừa nêu có thể nói là hậu quả của việc đánh gục ý chí chung của Dân tộc và hủy diệt ý thức của mọi thành phần trong xã hội, một âm mưu mà Đảng đã cố công thực hiện 43 năm qua và trước đó nữa tại miền Bắc, để an toàn thống trị nhân dân và tùy ý sử dụng đất nước, kể cả việc bán Tổ quốc cho ngoại bang, ngõ hầu giữ được quyền lực và quyền lợi. Đúng như một nhà văn Nga từng nói: «CS thực chất là một sự ác tinh thần» (Spiritual evil).

Xin bạn xem tiếp bài 43 năm đánh gục ý chí và tiêu diệt ý thức Dân tộc! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)