5 nhiệm vụ của “Báo Chí Cách Mạng” sau cuộc biểu tình 10 Tháng 6

Đọc qua 5 nhiệm vụ mà báo chí phải làm theo huấn thị của Nguyễn Xuân Phúc, rõ ràng là chế độ này không còn tương lai, không biết kéo dài nổi đến đại hội 13 hay không? Bởi vì nó cho người ta thấy nhiều mặt yếu kém trong đường lối cai trị của một chế độ nắm trọn quyền lực trong tay, nhưng suy yếu trầm trọng ngay trong cơ chế vận hành của nó.

Xin bạn xem tiếp bài 5 nhiệm vụ của “Báo Chí Cách Mạng” sau cuộc biểu tình 10 Tháng 6 tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 2 times, 1 visits today)