Ai thắng ai thua?

Cho nên, nếu thực tâm yêu nước thì hãy góp sức đuổi Tàu ra khỏi VN; hãy góp sức giữ gìn bờ cõi VN đang bị con trăn Tàu cộng nuốt từ từ; chứ không phải ngày ngày lên mạng làm một việc hoàn toàn vô nghĩa, vô ích là khoe mình thắng, và chửi “nó” thua.

Xin bạn xem tiếp bài Ai thắng ai thua? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 2 times, 1 visits today)