Bầu cử Thái Lan và ‘luồng gió mới’ Future Forward

Một làn sóng học sinh, sinh viên Thái Lan ủng hộ đảng non trẻ Future Forward với hi vọng mang dân chủ thực sự cho đất nước.

(Visited 1 times, 1 visits today)