Bộ giáo dục trở thành bộ gì ?

Fb. Trương Nhân Tuấn |

Báo đăng lời ông Trọng “chưa bao giờ giáo dục của chúng ta được như bây giờ”.
Được ở đây là “được” về cái gì, cụ Tổng chủ ?

Tôi thì thấy giáo dục VN không được cái gì hết!

Cốt lõi của giáo dục là “đào tạo con người” mà bằng cấp là một trong những chứng cớ về hiệu quả của giáo dục.

Xin bạn xem tiếp bài Bộ giáo dục trở thành bộ gì ? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 7 times, 1 visits today)