'Bộ sậu' của Trump và ảnh hưởng tới Việt Nam

Thảo luận đánh giá sự ảnh hưởng của việc thay đổi chính quyền ở Hoa Kỳ tới chuyện Biển Đông, nhân quyền và ngoại giao Việt Nam.

(Visited 1 times, 1 visits today)