Cái giá phải trả khi đổi tên đất nước

Swaziland, một quốc gia ở châu Phi quyết tâm xóa bỏ quá khứ từng là xứ thuộc địa của mình – nhưng gánh nặng tài chính đi kèm là gì?

(Visited 7 times, 1 visits today)