Cán bộ vốn quý

Ừ thì cán bộ, viên chức quý, thậm chí rất quý, đối xử cần phải có trước, có sau nhưng khi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền nhân đạo với nhau như thế thì dân trông vảo đâu? Công khố còn bao nhiêu để chi tiêu cho phúc lợi và bảo đảm an sinh xã hội?

Xin bạn xem tiếp bài Cán bộ vốn quý tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 3 times, 1 visits today)