Cháu gái Tổng thống Diệm kể lại năm 1963

Bà Elisabeth Nguyễn Thị Thu Hồng, cháu ruột cố Tổng thống Ngô Đình Diệm kể lại với BBC về gia đình và biến cố 1963.

(Visited 1 times, 1 visits today)