Có gì mà phải sốc!

Fb. Trinh Trang|

Nhạy với sốc thế thì sốc cả đời!

Hiệp định tương hỗ đào tạo cán bộ giữa Trung quốc và VN được ký kết bởi Tổng bí thư ĐCS Trung quốc và Tổng bí thư ĐCS Việt Nam năm 2016 là một bước cụ thể hoá, khảng định vai trò của Trung quốc trong tiến trình đào tạo, huấn luyện cán bộ lãnh đạo Việt Nam.

Xin bạn xem tiếp bài Có gì mà phải sốc! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 8 times, 1 visits today)