Đảng quyền đứng trên pháp quyền!

Dưới chế độ độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam đã hợp thức hóa cả nghị quyết, chỉ thị của đảng thành các văn bản pháp luật để cai trị đất nước. Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định cương lĩnh của đảng là văn kiện có giá trị pháp lý trên cả hiến pháp. Những văn bản do bộ chính trị đảng cộng sản ban hành mới đây đã bộc lộ nhóm chóp bu đảng cộng sản đang xiết chặt việc cai trị đất nước bằng nghị quyết đảng

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành, từ Sài Gòn luật sư nhân quyền Lê Công Định đã khẳng định ở Việt Nam đảng quyền đứng trên pháp quyền.

Xin bạn xem tiếp bài Đảng quyền đứng trên pháp quyền! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 3 times, 1 visits today)