Đại từ và bình đẳng – ngôn ngữ và lối tư duy

Cây bút Canada cho rằng tiếng Việt lập trình hành vi của người Việt, và góp phần tạo ra sự bất bình đẳng trong xã hội.

(Visited 1 times, 1 visits today)