Dân cử gốc Việt bàn về việc TNS Janet Nguyễn thất cử

Ba dân cử gốc Việt nhận định về việc thất cử của TNS Janet Nguyễn và những kinh nghiệm cộng đồng nên rút tỉa.

(Visited 1 times, 1 visits today)