Đảng CSVN: một loại “siêu thực dân”

Fb. Trương Nhân Tuấn

Hôm 27 tháng Mười, ông Hà Sĩ Phu (Nguyễn Xuân Tụ) có lời cám ơn ông Nguyên Ngọc và các đảng viên vừa bỏ đảng. Sẵn dịp ông phát biểu như sau:
“ĐCSVN chứ không ai khác, chính là GIẶC NỘI XÂM! ĐCSVN đã cướp mất nước của nhân dân VN”.

Thật là đúng quá!
Khi đảng và đảng viên không bị ảnh hưởng bởi luật quốc gia, đảng đã trở thành một lực lượng chiếm đóng.

Xin bạn xem tiếp bài Đảng CSVN: một loại “siêu thực dân” tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 12 times, 1 visits today)