Đất đai: vàng và máu!

Chính vì thế, sau khi nắm được chính quyền ở miền Bắc, họ đã tổ chức cái gọi là “Cải cách ruộng đất” mà thực ra là đoạt lấy đất của những người bị gán danh hiệu địa chủ, và đoạt bằng cách đấu tố giết chết ngay những kẻ xấu số này.

Xin bạn xem tiếp bài Đất đai: vàng và máu! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 6 times, 1 visits today)