Điều gì xảy ra khi một quốc gia vỡ nợ?

Nguyễn Xuân Thủy

Nợ công hiểu đơn giản là món nợ mà đối tượng mang nợ là chính phủ, thông thường chủ nợ là các nhà tài trợ, nhà cho vay nước ngoài. Nợ công gắn liền với quyền và lợi ích của người dân, vì các chính phủ đều đi vay dưới danh nghĩa phục vụ phát triển kinh tế… và trả nợ bằng tiền thuế mà người dân đóng góp.

Tuy nhiên, chính vì là “nợ công” nên ở nhiều nước, nhất là tại các quốc gia có trình độ phát triển còn thấp, người dân chưa hẳn đã cảm thấy sự “sát sườn” của nợ công, món nợ mà đời này vay có khi nhiều đời sau con cháu trả chưa xong.

Xin bạn xem tiếp bài Điều gì xảy ra khi một quốc gia vỡ nợ? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 3 times, 1 visits today)