Đòi bãi nhiệm thị trưởng và nghị viên Westminster: người Việt ‘đánh’ người Việt?

Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi nhóm Westminster United vừa nộp 11,211 chữ ký để xin tổ chức cuộc bầu cử bãi nhiệm Thị Trưởng Trí Tạ, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, và Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí?

Người Việt TV © 2019 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)