Đồng Tâm: yêu thương và cảm phục.

Nhờ có việc công an địa phương toa rập gây sự bằng cái trò rạch mặt ăn vạ vụng về thô thiển như trên mà chúng tôi được thêm một trải nghiệm sâu sắc trong đời, để thêm yêu thương và cảm phục NGƯỜI ĐỒNG TÂM.

Xin bạn xem tiếp bài Đồng Tâm: yêu thương và cảm phục. tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)