Formosa Hà Tĩnh là một đế chế chi phối chế độ

Thiên Điểu – Việt Nam Thời Báo |

Nếu nói những thảm họa mà Formosa Hà Tĩnh đã gây ra là thiệt hại cho cả đất nước về kinh tế thì sự ảnh hưởng của Formosa lên luật pháp trên khía cạnh chính trị thì Formosa Hà Tĩnh là một đế chế chi phối chế độ chứ không còn thuần túy là một doanh nghiệp được ưu ái đặc biệt.

Xin bạn xem tiếp bài Formosa Hà Tĩnh là một đế chế chi phối chế độ tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)