Giải mã mưu chước Tôn Tử của Trump với truyền thông

Ý kiến cho rằng Tổng thống Donald Trump đã vận dụng một số mưu kế trong Binh pháp của Tôn Tử.

(Visited 1 times, 1 visits today)