“Giấy triệu tập”: không thể ghi và ký tùy tiện!

Nguyễn Đăng Quang – Việt Nam Thời Báo |

Nước ta theo mô hình nhà nước “Dân chủ Nhân dân” 31 năm ở miền Bắc, khi chuyển sang mô hình nhà nước “Xã hội Chủ nghĩa” trên phạm vi toàn quốc cũng đã được 42 năm, tổng cộng tất cả là 73 năm! Cả hai mô hình nhà nước này đều được mô tả với người dân trong nước cũng như cộng đồng quốc tế là “Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa”!

Xin bạn xem tiếp bài “Giấy triệu tập”: không thể ghi và ký tùy tiện! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)