GS. Hoàng Tụy: Được Đảng trọng thị, tâm huyết canh tân giáo dục

Giáo sư Hoàng Tụy, gương mặt trí thức hàng đầu của Việt Nam, được Đảng Cộng sản trọng thị nhưng cũng không ngại ký tên nhiều kiến nghị, đã qua đời.

(Visited 1 times, 1 visits today)