“Hết biết bình luận luôn!”

Có cái quốc gia nào trên thế giới công dân không muốn làm việc, chỉ muốn ăn nhậu mà có thể hùng mạnh, giàu có lên được?
Hèn nào có kẻ nói Tầu chiếm VN thì VN thành công dân cường quốc thứ hai của thế giới, có gì mà lo?!

Xin bạn xem tiếp bài “Hết biết bình luận luôn!” tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)