Hòa thượng Thích Không Tánh: “Mọi diễn biến đều là duyên”.

Lúc này là lúc ý thức cần phải được gieo và bừng lên trong mỗi con người, biết lo lắng và nghĩ suy cho tiền đồ của quê hương, điều đó quan trọng hơn một diễn biến nhất thời trước mắt.

Xin bạn xem tiếp bài Hòa thượng Thích Không Tánh: “Mọi diễn biến đều là duyên”. tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)