Hoàng đế Nguyễn Phú Trọng và số phận Việt Nam

Fb. Đỗ Ngà|

Khi hay tin Trần Đại Quang tắt thở, tôi đã có nhận xét nghiêng về khả nặng Nguyễn Phú Trọng sẽ nhất thể hoá. Lúc đó nhiều người nghe Osin Huy Đức tung hỏa mù, rằng có thể Nguyễn Thiện Nhân hoặc Trần Quốc Vượng thay, nên có người sau lưng tôi cho rằng, tôi theo “thuyết âm mưu”. Nhưng rồi, kim trong bịch cũng lòi ra, sau đó, cũng chính Osin quay 180 độ mớm cho dư luận lề trái và báo lề phải về “ưu điểm” của nhất thể hoá.

Xin bạn xem tiếp bài Hoàng đế Nguyễn Phú Trọng và số phận Việt Nam tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)