Hoàng Phủ Ngọc Tường sắp chết vẫn nói dối

Bs. Trần Văn Tích|

Hai anh em Hoàng Phủ Ngọc Tường và Hoàng Phủ Ngọc Phan vốn bà con gần với tôi vì chúng tôi cùng có chung một ông cố, đó là Tuần vũ Hoàng Hữu Xứng. Năm 1882, khi Henri Rivière đánh thành Hà nội thì Tổng đốc Hoàng Diệu tuẫn tiết còn Tuần vũ Hoàng Hữu Xứng thì tuyệt thực. Tuần vũ Hoàng Hữu Xứng là cố nội của Hoàng Phủ Ngọc Tường – Hoàng Phủ Ngọc Phan còn tôi thì gọi Ông là cố ngoại.

Xin bạn xem tiếp bài Hoàng Phủ Ngọc Tường sắp chết vẫn nói dối tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)