Hoàng quý phi Thái Lan bị tước bỏ mọi danh hiệu như thế nào?

Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi bị tước bỏ mọi danh hiệu chỉ sau vài tháng từ khi được sắc phong.

(Visited 1 times, 1 visits today)