Hội Nghị Thượng Đỉnh Thế Giới Những Người Bảo Vệ Nhân Quyền

Chỉ khi nào chúng ta thực hiện được ba điều này thì chắc chắn, tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam cũng như các nơi khác trên thế giới mới được cải thiện và chấm dứt. Và khi đó các Tuyên ngôn, các công ước quốc tế về nhân quyền mới thực sự bảo vệ được nhân quyền và mang lại nhân quyền cho mọi người trên trái đất này.

Xin bạn xem tiếp bài Hội Nghị Thượng Đỉnh Thế Giới Những Người Bảo Vệ Nhân Quyền tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)