Karl Marx được tôn thờ từ khi nào?

Tranh luận mới đây ở châu Âu đặt câu hỏi từ khi nào Marx được tôn thờ trong phong trào cộng sản quốc tế và liệu ông có tin CNTB sẽ tự tan rã.

(Visited 1 times, 1 visits today)