Kể lại chuyện về chiến hữu Nguyễn Văn Oai

Oai trả lời với an ninh: Việc đó tôi không có nghĩa vụ phải trả lời các ông, tôi làm gì hay không làm gì là ở thì tương lai, chưa biết được điều gì. Mà tôi có làm gì thì các ông cứ tiếp tục bắt giam như đang giam cầm chúng tôi. Còn những tư tưởng, hành động và việc làm của chúng tôi là vì quê hương dân tộc, vì phẩm giá và nhân vị của chính chúng tôi, của mọi người và cho cả các vị nữa.

Xin bạn xem tiếp bài Kể lại chuyện về chiến hữu Nguyễn Văn Oai tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)