Lễ hội, những hủ tục mê tín và chính sách ngu dân

Cái hình ảnh xã hội VN ngày hôm nay là một “thành tựu” to lớn của đảng cộng sản trong việc làm ngu dân.
Làm cho dân ngu đi là để dễ bề cai trị, chế độ độc tài nào cũng vậy.

Xin bạn xem tiếp bài Lễ hội, những hủ tục mê tín và chính sách ngu dân tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)