Loạn đào tạo Tiến sĩ, lỗi tại … tổ tiên

Nguyễn Anh Tuấn FB

Cả ngàn năm phong kiến theo tư tưởng Nho giáo, ai đỗ đạt ở cuộc thi Đình do nhà Vua tổ chức thì được phong học vị Tiến Sĩ, rồi sau đó được bổ nhiệm làm quan.

Ngày nay người giữ chức vụ trong nhà nước cộng sản, tự cho mình là Quan, ở trên Dân, nên thấy cũng phải có “Cái Tiến Sĩ”.

Ở chiều khác, người tranh đoạt chức vụ trong nhà nước cũng sắm cho mình “Cái Tiến Sĩ” để giành lợi thế trong “Quy trình” bổ nhiệm.

Xin bạn xem tiếp bài Loạn đào tạo Tiến sĩ, lỗi tại … tổ tiên tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)