Một đứa làm VC, cả họ được giàu, cả nước bị mạt

Nếu câu “hổ phụ sanh hổ tử” là đúng thì bọn cướp cha sẽ đẻ ra cướp con, bọn sát nhân cha sẽ đẻ ra sát nhân con, bọn giả dối cha sẽ đẻ ra giả dối con, bọn tham lam cha sẽ đẻ ra bọn tham lam con… Mà bọn VC cha thì có tài gì ngoài những “tài” vừa kể trên?
Vì vậy mà VN mới nát bét như bây giờ.

Xin bạn xem tiếp bài Một đứa làm VC, cả họ được giàu, cả nước bị mạt tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 2 times, 1 visits today)