Nguyễn Phú Trọng trả thù riêng

Nguyễn Phú Trọng chính là con chó mà Trung Cộng đang rất cần vào thời điểm này để cắn những ai mà Trung Cộng muốn cho chết. Và Nguyễn Phú Trọng đang trở thành kẻ bán nước đáng nguyền rủa nhất trong lịch sử hiện đại của Việt Nam.

Xin bạn xem tiếp bài Nguyễn Phú Trọng trả thù riêng tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 3 times, 1 visits today)