Nguyễn Phú Trọng và câu lạc bộ của những kẻ độc tài.

Cuối cùng để xoá bỏ độc tài, bạo chúa thì toàn thể Nhân dân phải đoàn kết và đồng lòng cùng nhau làm cuộc cách mạng dân chủ để giải phóng nước ta khỏi sự cai trị của bạo chúa Nguyễn Phú Trọng và giặc nội xâm là đảng cộng sản Việt Nam.

Xin bạn xem tiếp bài Nguyễn Phú Trọng và câu lạc bộ của những kẻ độc tài. tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)