Nhục nhã

Như vậy nỗi nhục mất nước đang trở lại hiển hiện. Nhưng chắc chắn nhân dân ta không chịu nỗi nhục ấy. Vì cả ngàn năm trước đây đã nếm trải. Duy cái đảng cộng sản Việt nam mãi mãi ôm sự nhục nhã về tội bán nước. Sự nhục nhã ấy lịch sử sẽ không bao giờ quên!

Xin bạn xem tiếp bài Nhục nhã tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 6 times, 1 visits today)