Nợ Công hay Nợ Nhân Dân?

Từ những năm đầu tiên mới từ giã nền kinh tế bao cấp để mở cửa bước vào cơ chế kinh tế thị trường, Việt Nam đã ráo riết đi tìm nguồn vốn từ bên ngoài để dựng dậy nền kinh tế đang bên bờ vực thẳm.

Vay nợ để làm vốn đầu tư công đem lại sự phát triển cho đất nước là chuyện thông thường của các quốc gia nhỏ đang trong thời kỳ xây dựng nhưng thiếu nội lực tài chính.

Xin bạn xem tiếp bài Nợ Công hay Nợ Nhân Dân? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)