Ô nhiễm môi trường nước: gian nan cuộc đấu tranh của người dân

Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vẫn còn hoạt động, ô nhiễm môi trường nước vẫn còn đó và dĩ nhiên hậu quả gánh chịu trước tiên chính là ở người dân.

Xin bạn xem tiếp bài Ô nhiễm môi trường nước: gian nan cuộc đấu tranh của người dân tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)