Phục hồi Chợ Lớn thành trung tâm công nghệ hiện đại?

Sự suy thoái của Chợ Lớn là hậu quả một chuỗi những thất bại trong việc hoạch định chính sách từ thời VNCH, theo bài viết.

(Visited 1 times, 1 visits today)