Quí tộc, tinh hoa & luận lý dẫn dắt

Anh đảng ư, kệ đảng. Việc đảng của đảng, việc dân của dân. Xã hội hiện đại, mỗi người một vai trò – chức phận, không ai làm gương hay dẫn dắt ai. 
Càng không thể khi xếp đảng là một “loài giống” đứng trên và cao hơn…  con người.

Xin bạn xem tiếp bài Quí tộc, tinh hoa & luận lý dẫn dắt tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)