Rất cần chuyển hướng đấu tranh

Fb. Đỗ Ngà

Để thay đổi đất nước không thể chỉ lên án cái xấu. Nếu chỉ lên án bằng tiếng nói, thì hàng trăm cái sai, chính quyền chỉ sửa một vài cái, mà chỉ sửa toàn là những vấn đề nhỏ. Không có áp lực chính trị không bao giờ chính quyền thay đổi những vấn đề lớn, và tất nhiên nó không bao giờ nó chịu nhường bước trước dư luận.

Xin bạn xem tiếp bài Rất cần chuyển hướng đấu tranh tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 4 times, 1 visits today)