Sáu trẻ di cư chết ở biên giới Hoa Kỳ như thế nào?

Cả sáu em, năm trong số đó tới từ Guatemala, đều bị giam giữ sau khi vượt qua biên giới phía nam Hoa Kỳ.

(Visited 1 times, 1 visits today)