Sri Lanka: Viên ngọc sắp vào tay Trung Quốc

Tim Luard của BBC quay lại Sri Lanka để nghe than thở của dân địa phương rằng ở nhiều nơi ‘tất cả đã rơi vào tay người Trung Quốc’.

(Visited 1 times, 1 visits today)