Sydney: Biểu tình phản đối Nguyễn Xuân Phúc

Những khẩu hiệu như “Nhân quyền cho Việt Nam”, “Nguyễn Xuân Phúc – Hèn với giặc ác với dân”, “Thả ngay các tù nhân lương tâm”, “Phản đối giao thương bất chấp nhân quyền” đã được đoàn biểu tình hô vang khu vực.

Xin bạn xem tiếp bài Sydney: Biểu tình phản đối Nguyễn Xuân Phúc tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)