Tái cơ cấu Bộ Công an sẽ ‘Xáo trộn rất lớn’

Có ý kiến rằng việc tinh giản biên chế có thể gây ‘xáo trộn rất lớn’ nhưng cần thiết và cơ quan bộ máy khác cũng phải thực hiện.

(Visited 1 times, 1 visits today)