Tại sao cứ nói “Samsung 100% nước ngoài”?

Ý kiến cho rằng công nghiệp hỗ trợ Samsung từ các công ty Việt Nam hầu như không có, nên đóng góp thực sự của Samsung cho nền kinh tế còn rất hạn chế.

(Visited 1 times, 1 visits today)