TCBC của HAEDC về việc nhà cầm quyền vi phạm quyền được xét xử công bằng

Kêu gọi cộng đồng quốc tế, các tổ chức phong trào người Việt trong và ngoài nước lên án việc Chính quyền Việt Nam đang đàn áp với mức độ ngày càng mạnh bạo hơn đối với các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền trong Việt Nam.

Xin bạn xem tiếp bài TCBC của HAEDC về việc nhà cầm quyền vi phạm quyền được xét xử công bằng tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)