Tết Mậu Thân: 25 ngày trong Thành Nội Huế

Quận trưởng quận 1 chính quyền Cách mạng Nguyễn Hữu Vấn kể lại 25 ngày đêm ông tham gia trận Tết Mậu Thân ở Huế.

(Visited 1 times, 1 visits today)