Thanh tra: 96% đơn khiếu nại liên quan đến đất đai

Thanh tra Bộ Tài Nguyên và Môi trường Việt Nam cho biết trong 6 tháng đầu năm đã nhận được hơn 1.700 lượt đơn khiếu nại, tố cáo mà trong đó có tới 1.684 đơn thuộc lĩnh vực đất đai, chiếm 95,9%.

(Visited 1 times, 1 visits today)